ASTA-NET

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usług

10.08.2018
Szanowni Państwo, Abonenci korzystający z usług Asta-Net S.A.,
 
w związku ze zmianą ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne, przez ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018 poz. 1118), niniejszym informujemy, iż zmianie ulegną następujące postanowienia REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ ASTA-NET S.A. (dalej „Regulamin”):
 
  • § 26 1 „Odpowiedź na reklamację” w ust. 2 lit. e otrzyma brzmienie:
„Pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku, gdy reklamującym jest Konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu, o którym mowa w art. 109 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne.”
 
  • § 34 „Postanowienia końcowe. Sądownictwo polubowne, mediacja.” w ust. 3 otrzyma brzmienie:
„Spór cywilnoprawny między Abonentem będącym konsumentem, a Dostawcą może być zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Postępowanie powyższe prowadzi Prezes UKE, na podstawie przepisów art. 109 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823). Postępowanie powyższe Prezes UKE prowadzi na wniosek konsumenta albo z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta. Szczegółowe informacje można uzyskać w powołanych wyżej przepisach prawa oraz na stronie internetowej Prezesa UKE”.
 
  • § 34 „Postanowienia końcowe. Sądownictwo polubowne, mediacja.” w ust. 4 otrzyma brzmienie:
Abonentowi przysługują także środki ochrony prawnej niewymienione w Regulaminie, określone w przepisach prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. Obejmują między innymi prawo żądania zapłaty odszkodowania lub kary umownej, prawo żądania wykonania umowy oraz prawo odstąpienia od Umowy”
 
Podkreśleniem zaznaczono tekst wprowadzany, zaś skreśleniem tekst usuwany. Brak zaznaczeń ozncza brak zmian w dotychczasowych postanowieniach.
 
Zmiany powyższe wchodzą w życie w terminie miesiąca od dnia podania do publicznej wiadomości przez ASTA-NET S.A. informacji o powyższych zmianach. W związku z wprowadzonymi zmianami w brzmieniu Regulaminu stosownie do § 31 ust. 6 Regulaminu, informujemy, iż są Państwo uprawnieni do wypowiedzenia umowy z ASTA-NET S.A. w przypadku niezaakceptowania wprowadzonych zmian. Wypowiedzenia należy dokonać najpóźniej do dnia wejścia w życie zmian tj. do dnia 11 września 2018 r. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 
W związku z faktem, iż wprowadzane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, wypowiedzenie umowy będzie wiązało się z obowiązkiem zwrotu udzielonych ulg na zasadach określonych w §28 ust. 3 w zw. z §31 ust. 3-5 Regulaminu

Materiały do pobrania: