przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony
ASTA-NET

Uwaga! Zmiany w regulamnie!

24.04.2018
Szanowni Państwo,
Informujemy, iż z dniem 25 maja 2018 roku, z związku z wprowadzeniem RODO nastąpią zmiany w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez ASTA-NET S.A.
Zakres wprowadzonych zmian:

Rozdział 12- Dane osobowe
§ 33  Ochrona danych osobowych
 
 
 1. Dane osobowe Abonenta są przetwarzane przez Dostawcę (zwanego w niniejszym paragrafie Regulaminu „Administratorem”), tj.  ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile, przy ul. Podgórnej 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000534131 .
 2. W toku zawierania umów obowiązkowe jest podanie następujących danych:
1)  nazwiska i imiona oraz miejsce i data urodzenia;
2)  adresu świadczenia usługi i/lub adresu korespondencyjnego (jeżeli jest on inny niż adres świadczenia usługi);
3)  numeru ewidencyjnego PESEL - w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej;
4)  nazwy, serii i numeru dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej - numeru paszportu lub karty pobytu;
5) danych potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec Administratora wynikającego z Umowy Abonenckiej. (Dane obowiązkowe).
Podanie Danych obowiązkowych jest warunkiem zawarcia Umowy Abonenckiej. Abonent nie ma prawnego obowiązku podania tych danych, jednak ich niepodanie skutkować będzie odmową zawarcia Umowy Abonenckiej. Podanie Danych obowiązkowych w celu zawarcia Umowy abonenckiej nie oznacza obowiązku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w innych celach. Abonent może w szczególności nie wyrażać zgody na przetwarzanie do celów marketingowych lub złożyć w tym zakresie sprzeciw.
Podanie danych innych niż Dane obowiązkowe, w tym numeru telefonu lub numeru telefonu komórkowego (według wyboru Abonenta) oraz adresu poczty elektronicznej nie jest warunkiem zawarcia Umowy Abonenckiej. Odmowa podania tych danych spowoduje jednak niedostępność funkcjonalności wymagających użycia poczty elektronicznej lub telefonu, w tym w zakresie: doręczania elektronicznych dokumentów rozliczeniowych, zapewnienia elektronicznego dostępu do konta klienta, doręczania elektronicznych odpowiedzi na reklamacje itp.
Abonent może również podać dane pełnomocników (osób upoważnionych), w szczególności w postaci: imienia, nazwiska, PESEL, numeru dokumentu tożsamości, danych adresowych i kontaktowych. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z wykonaniem Umowy Abonenckiej.
 
 1. Rodzaje danych, cele oraz podstawę prawną przetwarzania danych przez Administratora obrazuje następująca tabela:
Rodzaj danych Cel przetwarzania Podstawa prawna
Dane podane w Umowie Abonenckiej i innych oświadczeniach względem Administratora.
Dane pełnomocników Abonentów, zawarte w dokumentach pełnomocnictw.
Wykonanie umowy której Abonent jest stroną, lub podjęcie na żądanie Abonenta czynności przed zawarciem umowy.
Administrator przetwarza dane w celu zawarcia Umowy Abonenckiej na prośbę Abonenta, świadczenia usługi, rozpatrywania reklamacji, wystawiania i doręczania dokumentów rozliczeniowych, dostarczania elektronicznego dostępu do konta klienta, dostarczania informacji związanych z usługami (płatności, zaległości w zapłacie, upływ okresu zamówionych usług), a także wykonania innych czynności związanych z wykonaniem Umowy Abonenckiej.
Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (Niezbędność dla wykonania lub zawarcia umowy)
Dane podane w umowie i innych oświadczeniach względem Administratora
Dane o świadczonych na rzecz Abonenta usługach (w szczególności ilość i rodzaj usług, wysokość opłat, udostępniane treści, stan rozliczeń z Dostawcą)
Marketing, w tym marketing bezpośredni, produktów lub usług Administratora
Administrator przetwarza dane w celu przygotowania i przedstawienia własnej oferty.
Dochodzenie roszczeń Administratora wynikających z zawartych z Abonentem umów.
Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (Prawnie uzasadniony interes)
Adres poczty elektronicznej, numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego (według wyboru Abonenta) Wysyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (e-maili i sms’ów reklamowych), wykonywanie połączeń telefonicznych celem przedstawienia promocyjnych lub spersonalizowanych ofert Art. 6 ust. 1 pkt a) RODO w zw. z art. 172 ust. 1 Pt oraz art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Zgoda Abonenta)
Dane transmisyjne, obejmujące dane o numerze użytkownika wywoływanego i wywołującego oraz rodzaj i czas połączenia Naliczanie opłat objętych umową oraz przeprowadzenie rozliczeń międzyoperatorskich. Art. 165 ust. 2 Pt
Nr telefonu, imiona i nazwisko, adres przy którym znajduje się zakończenie sieci (sieć stacjonarna) lub przy którym znajduje się miejsce zamieszkania (sieć ruchoma) Abonenta będącego osobą fizyczną, Umieszczenie danych w spisie abonentów i biurze numerów.
Przekazanie Prezesowi UKE danych Abonenta będącego osobą fizyczną w celu lokalizacji zakończenia sieci, z którego wykonano połączenia alarmowe.
Art. 169 ust. 3 Pt w zw. z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (Zgoda Abonenta)
Art. 78 ust. 2 pkt 1) Pt w zw. z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (Przepis prawa)
Adres miejsca zamieszkania, adres korespondencyjny (jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania), PESEL, nazwa, seria i numeru dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej - numeru paszportu lub karty pobytu. Przekazanie Prezesowi UKE danych Abonenta będącego konsumentem do systemu PLI CBD Art. 78 ust. 2 pkt 1) Pt w zw. z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (Przepis prawa)
Numer abonenta, siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej, firma lub nazwę i formę organizacyjną tego abonenta, a w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej - także nazwę miejscowości oraz ulicy, przy której znajduje się zakończenie sieci, udostępnione abonentowi Przekazanie Prezesowi UKE danych Abonenta niebędącego konsumentem do systemu PLI CBD Art. 78 ust. 2 pkt 2) Pt w zw. z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (Przepis prawa)
Zapisy telefonicznych rozmów sprzedażowych (głos) Wykazanie treści złożonych przez Abonenta oświadczeń w zakresie zmiany lub zawarcia umów za pomocą telefonu. Art. 56 ust. 6 Pt w zw. z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (Zgoda)
Dane zawarte w korespondencji elektronicznej Wykazanie treści oświadczeń złożonych przez Abonenta pocztą elektroniczną. Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (Prawnie uzasadniony interes)
Wszystkie opisane powyżej dane dotyczące Abonenta przetwarzane przez Administratora w systemach informatycznych. Wykonanie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa, zapewnienie zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zapewnienie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Art. 32 ust. 1 pkt b) i c) RODO
 
 1. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe Abonenta na podstawie zgody, zgoda może zostać wycofana w każdym czasie. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 
 1. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizowanego celu lub do momentu skorzystania przez Abonenta z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wystąpienia następujących zdarzeń:
1) wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Abonenckiej oraz przeprowadzenia wszystkich rozliczeń z tego tytułu – w zakresie w jakim dane są przetwarzane w celu wykonania umowy lub zawarcia umowy lub naliczenia opłat;
2) wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych - w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w tym celu;
3) wycofania zgody na przetwarzanie danych - w zakresie w którym przetwarzanie wynika z udzielonej zgody;
4) wyegzekwowania wszelkich roszczeń przysługujących Administratorowi z tytułu Umowy Abonenckiej lub upływu terminu ich przedawnienia – w zakresie w jakim przetwarzanie następuje w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci dochodzenia roszczeń.
5) upływu okresu retencji przechowywania kopii bezpieczeństwa.
 
 1. Abonentowi przysługują następujące prawa dotyczące jego danych osobowych: a) Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), b) Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych (art. 16 RODO), c) Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), e) Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), f) Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych (art. 21 RODO).
 
 1. Abonent może wykonać powyższe prawa poprzez kontakt z Administratorem w każdy ze sposobów określonych w Umowie Abonenckiej lub niniejszym Regulaminie (telefonicznie, e-mail, wizyta w BOK). Dotyczy to także wycofania udzielonych zgód. Podczas kontaktu na odległość, Administrator może żądać podania przez Abonenta danych osobowych w celu weryfikacji jego tożsamości.
 
 1. Dane mogą być ujawniane podmiotom działającym na zlecenie Administratora lub wykonującym na rzecz Administratora usługi, w szczególności: a) przedsiębiorcom z branży reklamowej i marketingu (agencjom reklamowym, call-center, platformom programowym do wysyłki e-maili lub sms’ów); b) przedsiębiorcom świadczącym usługi związane z dochodzeniem roszczeń i obsługą prawno-księgową (windykacja, kancelarie prawne lub podatkowe, biura rachunkowe); c) podwykonawcom, w tym dokonującym instalacji przyłączy do lokalu Abonenta, serwisantom, wykonawcom sieci telekomunikacyjnych; d) audytorom; e) przedsiębiorcom pocztowym oraz firmom kurierskim; f) dostawcom usług związanych z przetwarzaniem danych, w tym dostawcom systemów informatycznych lub usług w chmurze; g) inkasentom.
 
 1. Dane mogą zostać też ujawnione innym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych osobowych, do których należą: a) Urząd Komunikacji Elektronicznej, b) firmy realizujące kopertowanie i wysyłanie korespondencji, c) firmy realizujące telemarketingową sprzedaż usług świadczonych przez ASTA-NET, d) firmy windykacyjne oraz biura informacji gospodarczej, e) podmioty z grupy ASTA, f) inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa
Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO. Przez państwo trzecie rozumie się państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 
 1. Abonentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że dane osobowe Abonenta przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
 1. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@asta-net.pl
 
           
 1. Dostawca będzie niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni od stwierdzenia naruszenia) przekazywał Abonentowi będącemu osobą fizyczną informację o naruszeniu jego danych osobowych, które mogło mieć niekorzystny wpływ na jego prawa. Postanowienia §7 ust. 14, w zakresie określającym sposoby przekazywania informacji, stosuje się odpowiednio. Zawiadomienie nie będzie wymagane w zakresie, w którym  Dostawca wdrożył przewidziane przepisami ustawy o ochronie danych osobowych odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony, które uniemożliwiają odczytanie danych przez osoby nieuprawnione oraz zastosował je do danych, których ochrona została naruszona.
 
 1. Dostawca informuje Abonentów o wystąpieniu szczególnego ryzyka naruszenia bezpieczeństwa Sieci, wymagającego podjęcia środków wykraczających poza podjęte przez Dostawcę środki techniczne i organizacyjne, a także o istniejących możliwościach zapewnienia bezpieczeństwa i związanych z tym kosztach. Postanowienia § 7 ust. 14, w zakresie określającym sposoby przekazywania informacji stosuje się odpowiednio. 
 
 1. Środki zarządzania ruchem nie wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych, o ile jest to niezbędne i proporcjonalne do osiągnięcia celów opisanych w §19 ust. 10. 5. Środki zarządzania ruchem nie obejmują monitorowania konkretnych treści.

Wraz z powyższym informujemy o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian do dnia wejścia w życie zmian. Przy czym w razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy, o którym mowa powyżej, dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych przysługuje zwrot ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 zgodnie z art. 60a ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.