przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony

Zawiadomienie o zmianach od 25 września 2023 r.

25.08.2023
Piła, dnia 25 sierpnia 2023 roku  

ZAWIADOMIENIE O ZMIANACH W TREŚCI
REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ ASTA-NET S.A.
 
Szanowni Państwo, Abonenci korzystający z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile,
w związku z ogłoszeniem ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, która to ustawa wejdzie w życie w dniu 25 września 2023 r., niniejszym informujemy, iż wskazane poniżej postanowienia REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ ASTA-NET S.A. ulegną zmianie albo zostaną dodane.
Wprowadzone zmiany są związane z dodaniem lub aktualizacją postanowień dotyczących nadużyć w komunikacji elektronicznej oraz wykonywania przez Dostawcę jego ustawowych obowiązków związanych z zapobieganiem i zwalczaniem powyższych nadużyć.
Poniżej przedstawiamy treść wprowadzonych zmian:
 
Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Asta-Net S.A.
W § 2 dodaje się punkt 68 w brzmieniu:
„68. Nadużycie w komunikacji elektronicznej – świadczenie lub korzystanie z usługi telekomunikacyjnej lub korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub przepisami prawa, których celem lub skutkiem jest wyrządzenie szkody przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu lub użytkownikowi końcowemu lub osiągnięcie nienależnych korzyści dla podmiotu dopuszczającego się tego nadużycia, innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w szczególności:
  1. Generowanie sztucznego ruchu rozumiane jako wysyłanie lub odbieranie komunikatów lub połączeń głosowych w sieci telekomunikacyjnej z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych lub programów, których celem nie jest skorzystanie z usługi telekomunikacyjnej, lecz ich zarejestrowanie na punkcie połączenia sieci telekomunikacyjnych lub przez systemy rozliczeniowe;
  2. Smishing rozumiany jako wysłanie wiadomości SMS, w której nadawca podszywa się pod inny podmiot w celu nakłonienia odbiorcy tej wiadomości do określonego zachowania, w szczególności przekazania danych osobowych, niekorzystnego rozporządzenia mieniem, otwarcia strony internetowej, inicjowania połączenia głosowego lub instalacji oprogramowania;
  3. CLI spoofing rozumiany jako nieuprawnione posłużenie się lub korzystanie przez użytkownika lub przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wywołującego połączenie głosowe informacją adresową wskazującą na osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej inną niż ten użytkownik lub przedsiębiorca telekomunikacyjny, służące podszyciu się pod inny podmiot, w szczególności w celu wywołania strachu, poczucia zagrożenia lub nakłonienia odbiorcy tego połączenia do określonego zachowania, zwłaszcza do przekazania danych osobowych, niekorzystnego rozporządzenia mieniem lub instalacji oprogramowania;
  4. Nieuprawniona zmiana informacji adresowej rozumiana jako niezgodne z prawem modyfikowanie informacji adresowej uniemożliwiające albo istotnie utrudniające ustalenie, przez uprawnione podmioty lub przedsiębiorców telekomunikacyjnych uczestniczących w dostarczeniu komunikatu, informacji adresowej użytkownika wysyłającego komunikat, przy czym nie stanowi nieuprawnionej zmiany informacji adresowej zmiana wyłącznie adresu IP użytkownika wysyłającego komunikat.”
 
§ 5 ust. 4 lit. n. otrzymuje brzmienie:
„n. podejmowania działań, przy wykorzystaniu Usług, naruszających przepisy prawa, w szczególności dokonywania Nadużyć w komunikacji elektronicznej.
 
§ 20 ust. 15 lit. a. otrzymuje brzmienie:
„a. dokonywania Nadużyć w komunikacji elektronicznej; generowania sztucznego ruchu, który nie służy nadawaniu, odbiorowi lub transmisji informacji kierowanych od lub do Abonentów, w szczególności ruchu o założonym przez podmiot generujący czasie trwania lub wolumenie programów wywołujących połączenia mogące skutkować odniesieniem nieuprawnionych korzyści materialnych lub wyrządzeniem szkody
 
W § 20 ust. 15 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Postanowienia § 22 ust. 20 Regulaminu stosuje się odpowiednio do Usługi Telefonii w zakresie, w jakim dotyczą one połączeń głosowych.”
 
W § 22 dodaje się ust. 20 po ust. 19, w brzmieniu:
„20. Na zasadach, w tym w przypadkach i w terminach, określonych ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej Dostawca może podejmować, a w przypadku istnienia po jego stronie takiego obowiązku wynikającego z powyższej ustawy – podejmuje, środki mające na celu zapobieganie i zwalczanie Nadużyć w komunikacji elektronicznej, w szczególności blokuje wiadomości SMS lub połączenia głosowe lub ukrywa identyfikację numeru wywołującego dla użytkownika końcowego, a także zapewnia Abonentowi lub Użytkownikowi możliwość nieodpłatnego korzystania z numeru skróconego 8080 w celu przekazywania do Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT NASK) wiadomości SMS, co do których istnieje podejrzenie, że ich wysłanie stanowi Smishing. Dostawca rejestruje informacje o Usługach, które nie zostały przez niego wykonane w związku z realizacją obowiązków lub uprawnień wynikających z ustawy wskazanej w zdaniu poprzedzającym, w zakresie umożliwiającym rozpatrzenie reklamacji oraz przechowuje je przez okres 12 miesięcy liczony od dnia, w którym Usługa miała być wykonana, a w przypadku wniesienia reklamacji – przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia sporu.”
 
Wiersz 12 tabeli w § 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Wszystkie opisane powyżej i poniżej dane dotyczące Abonenta przetwarzane przez Administratora w systemach informatycznych. Wykonanie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa, zapewnienie zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zapewnienie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Art. 32 ust. 1 pkt b) i c) RODO
 
W § 34 ust. 3 dodaje się wiersz 13-16 tabeli po wierszu 12, w brzmieniu:
Informacje, w tym informacje objęte tajemnicą telekomunikacyjną, z wyłączeniem Komunikatu
 
Identyfikacja, zapobieganie i zwalczanie Nadużyć w komunikacji elektronicznej Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej w zw. z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (Przepis prawa)
Art. 25 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (Przepis prawa)
 
Komunikat Identyfikacja, zapobieganie i zwalczanie Smishingu oraz wiadomości multimedialnych (MMS) Art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej w zw. z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (Przepis prawa)
 
Treść wiadomości SMS, treść wiadomości MMS, informacje o Usługach, które nie zostały przez Dostawcę wykonane w związku z realizacją obowiązków lub uprawnień, wynikających z ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej Realizacja obowiązków lub uprawnień, o których mowa w ustawie z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej,  a także w celach związanych z dochodzeniem roszczeń Art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej w zw. z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (Przepis prawa)
Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (Prawnie uzasadniony interes)
Informacje o Usługach, które nie zostały przez Dostawcę wykonane w związku z realizacją obowiązków lub uprawnień, wynikających z ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej rozpatrzenie reklamacji, o której mowa w art. 106 Pt Art. 25 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej w zw. z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (Przepis prawa)
 
 
§ 34 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizowanego celu lub do momentu skorzystania przez Abonenta/Użytkownika z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu wystąpienia następujących zdarzeń:
1) wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Abonenckiej oraz przeprowadzenia wszystkich rozliczeń z tego tytułu – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu wykonania Umowy Abonenckiej lub zawarcia Umowy Abonenckiej lub naliczenia opłat;
2) wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych - w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w tym celu;
3) wycofania zgody na przetwarzanie danych - w zakresie w którym przetwarzanie wynika z udzielonej zgody;
4) wyegzekwowania wszelkich roszczeń przysługujących Administratorowi z tytułu Umowy Abonenckiej lub upływu terminu ich przedawnienia – w zakresie w jakim przetwarzanie następuje w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci dochodzenia roszczeń;
5) upływu okresu retencji przechowywania kopii bezpieczeństwa;
6) upływu 12 miesięcy liczony od dnia, w którym Usługa miała być wykonana (a nie została w w związku z realizacją obowiązków lub uprawnień, wynikających z ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej), a w przypadku wniesienia reklamacji – przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia sporu.
 
§ 34 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
Abonentowi/Użytkownikowi przysługują następujące prawa dotyczące jego danych osobowych: a) Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO) z wyłączeniem zakresu, w jakim jest to niezbędne dla identyfikacji, zapobiegania oraz zwalczania Nadużyć w komunikacji elektronicznej, b) Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych (art. 16 RODO), c) Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), e) Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), f) Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych (art. 21 RODO).
 
§ 34 ust. 15 otrzymuje brzmienie:
W ramach identyfikacji, zapobiegania oraz zwalczania Nadużyć w komunikacji elektronicznej Dostawca pozyskuje dane osobowe Abonenta, w zakresie i w celu wskazanych w wierszu 13-16 powyższej tabeli. Środki zarządzania ruchem nie wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych, o ile jest to niezbędne i proporcjonalne do osiągnięcia celów opisanych w §35 ust. 2 Regulaminu. Z wyłączeniem realizacji obowiązków lub uprawnień, o których mowa w ustawie z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej środki zarządzania ruchem nie obejmują monitorowania konkretnych treści.
 
Podkreśleniem zaznaczono tekst wprowadzany, zaś skreśleniem tekst usuwany. Brak zaznaczeń oznacza brak zmian w dotychczasowych postanowieniach.
 
Zmiany powyższe wchodzą w życie z dniem 25 września 2023 roku. W związku z wprowadzonymi zmianami, informujemy, iż są Państwo uprawnieni do wypowiedzenia umowy z ASTA-NET S.A. w przypadku niezaakceptowania wprowadzonych zmian. Wypowiedzenia można dokonać najpóźniej do dnia wejścia w życie zmian tj. do dnia 25 września 2023 r.
W związku z faktem, iż wprowadzane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, wypowiedzenie umowy będzie wiązało się z obowiązkiem zwrotu udzielonych ulg na zasadach określonych Umową Abonencką, Regulaminem oraz wiążącymi Państwa regulaminami promocji.
 

Materiały do pobrania: