przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony

Polityka prywatności

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO jest spółka ASTA - NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul. Podgórnej 10, 64-920 Piła, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000534131, o kapitale zakładowym w wysokości 23.000.000,00 PLN w całości pokrytym, posługująca się numerami: NIP 7640001839 oraz REGON 57001080100000.
 

II. Dane Kontaktowe Administratora

Mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod adresem wskazanym w pkt I, pod numerem telefonu +48 67 350 90 00 lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych Panią Iloną Chejnowską drogą elektroniczną pod adresem: iod@asta-net.pl.
 

III. Dane Osobowe – Zakres, Cel, Podstawa i czas przetwarzania danych osobowych

Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy Państwa o podstawie prawnej ich przetwarzania. Gdy informujemy o:
 • 6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody,
 • 6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,
 • 6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
 • 6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów, o których zawsze informujemy.
Możemy również przetwarzać dane osobowe na podstawie innych przepisów szczegółowych, takich jak Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
Czas przetwarzania danych osobowych jest zależny od podstawy i celu ich przetwarzania tych danych. Informujemy o nim zawsze przed zebraniem danych osobowych lub w trakcie tego procesu.
Przykładowe okresy przechowywania danych osobowych:
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z działaniami marketingowymi, będą przetwarzane do czasu otrzymania sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.
 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie tych danych, będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane osobowe przetwarzane przy użyciu plików cookies i podobnych technologii, będą przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązujących przepisów prawa (np. w celu wystawienia faktury) będą przetwarzane w terminie wymaganym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego i podatkowego.
 • Dane osobowe związane ze świadczeniem usług, w tym sprzedaży, będą przechowywane do czasu możliwego dochodzenia roszczeń od nas lub przez nas, tj. zgodnie z powszechnie obowiązującymi terminami przedawnienia roszczeń.
 
Państwa dane osobowe przetwarzamy w usystematyzowanych zbiorach, które definiujemy przez cel ich przetwarzania. Dane te przetwarzamy w zakresie niezbędnym dla realizacji ustalonego celu. Poniższy wykaz obejmuje rodzaje danych, cele oraz podstawę prawną przetwarzania danych przez Administratora oraz czas ich przetwarzania:
 
Rodzaj danych Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przetwarzania
ABONENCI (W TYM PPV) Dane podane w Umowie Abonenckiej i innych oświadczeniach względem Administratora. Dane pełnomocników Abonentów, zawarte w dokumentach pełnomocnictw Wykonanie umowy której Abonent jest stroną, lub podjęcie na żądanie Abonenta czynności przed zawarciem umowy. Administrator przetwarza dane w celu zawarcia Umowy Abonenckiej na prośbę Abonenta, świadczenia usługi, rozpatrywania reklamacji, wystawiania i doręczania dokumentów rozliczeniowych, dostarczania elektronicznego dostępu do konta klienta, dostarczania informacji związanych z usługami (płatności, zaległości w zapłacie, upływ okresu zamówionych usług), a także wykonania innych czynności związanych z wykonaniem Umowy Abonenckiej. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od daty wykonania umowy (dane niezbędne w celu wykonania umowy)
rozliczeń rachunkowych i podatkowych Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od daty wystawienia rachunku (dane rozliczeniowe).
Marketing, w tym marketing bezpośredni, produktów lub usług Administratora Administrator przetwarza dane w celu przygotowania i przedstawienia własnej oferty.
Dochodzenie roszczeń Administratora wynikających z zawartych z Abonentem umów.
Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawnie uzasadniony interes) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ich zrealizowania, lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania Pani/Pana danych przez ASTA-NET
w celach wynikających z udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku ich przetwarzania na tej podstawie.
 
Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 
Adresy IP, dane logowania, identyfikatory urządzeń końcowych, identyfikatory plików cookie, informacje o aktywności użytkownika, w tym informacje o wyszukiwaniach, wyborach programów telewizyjnych i radiowych oraz poszczególnych audycji, w tym audycji zawierających treści o charakterze erotycznym, dacie oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia odtwarzania programów telewizyjnych i radiowych. Przechowywanie informacji na urządzeniu końcowym lub dostęp do nich, tworzenie profilu spersonalizowanych treści, stosowania badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców, opracowywanie i ulepszanie usług i produktów, podejmowanie decyzji o rozwoju nowych funkcjonalności usług i produktów lub korekcie obecnych, zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom.
 
Marketing, w tym marketing bezpośredni, produktów lub usług Administratora Administrator przetwarza dane w celu przygotowania i przedstawienia własnej
oferty.
 
Prowadzenie badań i analiz statystycznych.
 
 
 
Art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (Cele statystyczne)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO w zw. z art. 56(3) PT (Niezbędność dla wykonania lub zawarcia umowy)
 
Art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zw. art. 6 ust. 1 lit. a) (Zgoda Abonenta)
 
Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (Zgoda Abonenta na profilowanie)
Dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio:
- do czasu ich zrealizowania, lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania Pani/Pana danych przez ASTA-NET
- przez okres 3 lat od daty wykonania umowy (dane niezbędne w celu wykonania umowy);
- do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania;
jednak nie dłużej niż  przez okres 60 dni od chwili ich zapisu w pamięci Urządzenia Abonenckiego.
 
 
FORMULARZ KONTAKTOWY/CZAT W zależności od celu kontaktu i wybranych środków komunikacji:
Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko)
Dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej, numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego
Dane adresowe
Dane o lokalizacji (w zakresie dostępności usług).
umożliwienie kontaktu osobom zainteresowanym oferowanymi usługami, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO/ art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes prawny); Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania/ do czasu ich zrealizowania, lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania Pani/Pana danych przez ASTA-NET
MARKETING Dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej, numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego -według wyboru Abonenta/osoby, której dane dotyczą) marketingu, w tym marketingu bezpośredniego - kontakt telefoniczny i przedstawienie oferty handlowej dotyczącej naszych usług świadczonych, wysyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną, w tym newsletteru, sms’ów reklamowych, wykonywanie połączeń telefonicznych celem przedstawienia promocyjnych lub spersonalizowanych ofert
 
art. 6 ust. 1 pkt a) RODO w zw. z art. 172 ust. 1 Pt oraz art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda); Dane będą przechowywane maksymalnie do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
MONITORING WIZYJNY Dane potrzebne do identyfikacji osób niebędących pracownikami Administratora a przebywających na jego terenie. celem wprowadzenia kontroli za pomocą urządzeń rejestrujących obraz jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochrony oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes prawny); nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, mogą być przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 
FACEBOOK
(wpisywanie komentarzy, postów, korzystania z funkcji „Lubię to” i innych)
Dane identyfikacyjne
Informacje i treści, które dostarczasz
Wizerunek - zdjęcie profilowe, udostępniasz publicznie na swoim profilu
 
celem tworzenia treści lub ich udostępniania oraz przy wymianie wiadomości i innego rodzaju komunikatów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO/ art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes prawny); Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania/ do czasu ich zrealizowania, lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania Pani/Pana danych przez ASTA-NET
ZATRUDNIENIE Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie w zakresie wynikającym z art. 221 §1-4 Kodeksu pracy w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO Dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące od ukończenia rekrutacji (zawarcia umowy docelowej)
Inne dane osoby ubiegającej się o zatrudnienie w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego lub w celu udziału w przyszłych rekrutacjach art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Dane będą przechowywane maksymalnie do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 

Nadto, możliwe cele przetwarzania danych osobowych to:
 • wypełnianie obowiązków prawnych, wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, np. prawa rachunkowego lub podatkowego (rozliczenia konkursu - w przypadku otrzymania nagrody), przekazanie Prezesowi UKE danych Abonenta niebędącego konsumentem do systemu PLI CBD, umieszczenie danych w spisie abonentów i biurze numerów. Przekazanie Prezesowi UKE danych Abonenta będącego osobą fizyczną w celu lokalizacji zakończenia sieci, z którego wykonano połączenia alarmowe.
 • prawnie uzasadniony interes, np. dochodzenie roszczeń oraz odpowiedź na nie, udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania oraz rozpatrywania skarg i wniosków oraz reklamacji, wykazanie treści oświadczeń złożonych przez Abonenta pocztą elektroniczną w zakresie zmiany lub zawarcia umów za pomocą telefonu.
 • Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych osobowych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie, udział w konkursie, ocenę odpowiedzi i wyłonienia zwycięzców konkursu oraz publikację wyników konkursu na stronie Administratora, nagrywanie rozmów telefonicznych, wykazanie treści złożonych przez Abonenta oświadczeń w zakresie zmiany lub zawarcia umów za pomocą telefonu czy też przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody). W przypadku świadczenia na rzecz Abonenta Usług Telewizji MEEVU, zgoda Abonenta ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędna dla udostępnienia Abonentowi funkcjonalności Telewizji MEEVU.
O celach przetwarzania danych osobowych informujemy zawsze przed zebraniem tych danych lub w chwili ich zbierania.
 

IV. Komu Przekazujemy Państwa Dane Osobowe

Administrator danych osobowych zastrzega, iż może powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych, których danymi administruje, innym podmiotom. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
 1. organom administracji publicznej uprawnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa, w tym organom administracji państw członkowskich UE oraz państw spoza UE,
 2. Instytucjom Wdrażającym, Zarządzającym i Pośredniczącym w przypadku projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocy zagranicznej;
 3. inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu:
 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
 • podmioty nabywające wierzytelności i podmioty windykacyjne
 • podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
 • inne podmioty współpracujące z nami przy realizacji poszczególnych projektów,
w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.
 1. podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:
 • podmioty z Grupy ASTA (tj. ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile oraz spółki zależne lub spółki powiązane), które są upoważnione do korzystania z systemu informatycznego,
 • podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
 • podmioty wspomagające nas w obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta;
 • podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym i marketingowym, firmom reklamowym i organizującym konkursy;
 • podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów;
 • nasi podwykonawcy wspierający nas np. w wykonywaniu usług telekomunikacyjnych lub innych przez Państwa zamówionych, przy montażu sprzętu, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta
w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.
 

IV. Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane osobowe przetwarzamy, przysługują związane z tym przetwarzaniem uprawnienia. Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest zależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.
 
Prawo dostępu do danych
Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz dodatkowych informacji (m, in. cele, kategorie, odbiorcy, retencja, uprawnienia, źródło).
 
Prawo do sprostowania danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma ona prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 
 
Prawo do bycia zapomnianym
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. Mamy wówczas obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 • cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy przetwarzania,
 • wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 
Prawo Do Ograniczenia Przetwarzania
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Prawo do przenoszenia danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Wykonując prawo do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
Prawo nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:
 • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a nami;
 • jest dozwolona prawem Unii lub prawem Rzeczypospolitej Polskiej i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub
 • opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.
Użytkownikom przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, zawartych w zbiorach danych Administratora. Jest to zwłaszcza prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 
Prawo Do Sprzeciwu
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes administratora), w tym profilowania. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Także jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w celach marketingowych), danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
 
Prawo Do Wniesienia Skargi Do Organu Nadzorczego
Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.
 

V. Informacje O Przekazywaniu Danych Do Państwa Spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Administrator nie przekazuje  Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
 

VI. Pliki „cookies”

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenia użytkownika i wyświetlenie strony internetowej dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie ze stron staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu użytkownika możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu czy dostosowanie strony do preferencji użytkownika, takich jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.
 
Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć więcej o tym, czym są pliki cookies i jak można decydować o ich przyjęciu poprzez ustawienia przeglądarki, zapraszamy do zapoznania się z Polityką cookies.