przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony

Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu wałeckiego

W dniu 31.08.2016 r. firma ASTA-NET S.A. podpisała umowę nr POPC.01.01.00-32-0276/16-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu wałeckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach poprzez budowę infrastruktury sieci szerokopasmowych.

W ramach realizacji projektu zaplanowano wybudowanie 74,95 km sieci światłowodowej w najnowszej technologii FTTH, o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, która zapewni dostęp do szerokopasmowego internetu dla 1390 gospodarstw domowych oraz 1 placówki edukacyjnej/ placówki służby zdrowia. Utworzone zostaną również 3 węzły dostępowe oraz 1390 przyłączy światłowodowych. Projekt zostanie zrealizowany w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Całkowita wartość Projektu wynosi 8 274 760,49 zł, w tym kwota wydatków kwalifikowalnych to 6 727 447,54 zł. Przyznane ASTA-NET S.A. dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3 833 299,57 zł. Termin zakończenia realizacji projektu w zakresie rzeczowym planowany jest do dnia 30.06.2018 r.