przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony

Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu chodzieskiego

W dniu 31.08.2016 r. firma ASTA-NET S.A. podpisała umowę nr POPC.01.01.00-30-0275/16-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu chodzieskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach poprzez budowę infrastruktury sieci szerokopasmowych.

W ramach realizacji projektu zaplanowano wybudowanie 55,87 km sieci światłowodowej w najnowszej technologii FTTH, o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, która zapewni dostęp do szerokopasmowego internetu dla 1356 gospodarstw domowych oraz 1 placówki edukacyjnej/ placówki służby zdrowia. Utworzone zostaną również 2 węzły dostępowe.
Projekt zostanie zrealizowany w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Całkowita wartość Projektu wynosi 7 359 432,92 zł, w tym kwota wydatków kwalifikowalnych to 5 983 278,79 zł. Przyznane ASTA-NET S.A. dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3 536 716,05 zł.
Termin zakończenia realizacji projektu w zakresie rzeczowym planowany jest do dnia 30.06.2018 r.