przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony

Wzrost konkurencyjności Asta-Net S.A. dzięki udoskonaleniu usługi szerokopasmowego Internetu oraz wdrożeniu innowacyjnej usługi transmisji strumieni wideo w standardzie UHD w sieci HFCW dniu 28.07.2016 r. przedsiębiorstwo ASTA-NET S.A. zawarło umowę o dofinansowanie Projektu pt. "Wzrost konkurencyjności Asta-Net S.A. dzięki udoskonaleniu usługi szerokopasmowego Internetu oraz wdrożeniu innowacyjnej usługi transmisji strumieni wideo w standardzie UHD w sieci HFC” nr RPWP.01.05.02-30-0351/15-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” Działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw” Podziałania 1.5.2 „Wzmocnieniem konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
 
Przedmiotem projektu jest wprowadzenie innowacyjnej usługi w ASTA-NET S.A, poprzez udzielenie bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej w wysokości 988.331,73 zł. Nowa dla przedsiębiorstwa i innowacyjna usługa polegać będzie na przesyle za pośrednictwem istniejącej sieci HFC w technologii DOCSIS

strumienia wideo w rozdzielczości Ultra High Definition (UHD), w porównaniu do HDTV 1080i standard UHD daje obraz o rozdzielczości 4razy większej.

Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez zakup koncentratora modemów kablowych CMTS (ang.Cable Modem Termination System). Wdrożenie urządzenia bardzo znacząco udoskonali też usługę Internetu szerokopasmowego. Udoskonalenie usługi polegać będzie na zwiększeniu szybkości odbierania(z 200 do 800 Mb/s) i wysyłania danych(z 8 do 20 Mb/s) w sieci Internet przez klienta w oparciu o istniejącą sieć współosiową, co oznacza, iż nie wymieniając istniejącego okablowania będzie dostarczony prawie czterokrotnie szybszy szerokopasmowy Internet. Obszary objęte Projektem staną się atrakcyjne dla inwestorów, wykorzystujących zaawansowane i nowoczesne technologie informacyjne.


Całkowita wartość Projektu wynosi 3 473 280,11 zł, a całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 2 823 804,97 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego​ w wysokości 988 331,73 zł  oraz wkład własny w wysokości 1 835 473,24 zł.

Realizacja projektu jest m. in. zgodna z aktualną Regionalną Strategią Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020

Planowane rezultaty uzyskane w wyniku realizacji projektu:

Rezultaty:

ILOŚCIOWE

 • zwiększenie szybkości odbierania (z 200 do 800 Mb/s) oraz wysyłania danych (z 8 do 20 Mb/s) w sieci Internet
 • liczba wprowadzonych innowacji produktowych: 1szt. (transmisja sygnałów wizyjnych w rozdzielczości UHD)
 • liczba wprowadzonych innowacji technologicznych: 1szt. (koncentrator modemów kablowych)

​  JAKOŚCIOWE

 • pogodzenie rozwoju ekonomicznego z dbałością o środowisko-mniejsze zużycie energii, wyeliminowanie „produkcji” elektrośmieci (zgodnie z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej)
 • osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w branży –zaoferowanie całkowicie nowej usługi i usługi udoskonalonej
 • budowa społeczeństwa informacyjnego
 • dalsze wprowadzenie wyników prac B+R
 • wzrost potencjału technicznego firmy
 • wzrost przychodów z działalności

Planowane efekty uzyskane w wyniku realizacji projektu:

 1.  Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1 szt.
 2.  Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – 1 szt.
 3.  Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) – 2 484 948,38 zł
 4.  Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju  - 2 484 948,38 zł
 5.  Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy – 1 szt.
 6.  Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku – 1 szt.
 7.  Liczba zakupionych środków trwałych – 1 szt.

Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej Projektu to 31.12.2016 r.