przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony
ASTA-NET

INFORMACJA o zmianie Umów Abonenckich o świadczenie Usług telekomunikacyjnych od 21.12.2020 r.

19.11.2020
INFORMACJA
o zmianie Umów Abonenckich o świadczenie Usług telekomunikacyjnych
                                                                                                                                                                                           

Informujemy, że od dnia 21 grudnia 2020 r. z uwagi na konieczność dostosowania zapisów umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych stosowanych u Operatora do wymogów przepisów prawa zmianie ulegnie treść Państwa umów zawartych z Operatorem.

 
W skrócie co zmieni się od 21 grudnia 2020 r.
 
  • Jeśli zawarłeś umowę w formie dokumentowej – przez telefon, za pośrednictwem formularza na naszej stronie www lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od tak zawartej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych będzie mogło zostać złożone w formie dokumentowej (tj. np. w wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną przez telefon: w trakcie rozmowy) a nie tak jak dotychczas wyłącznie w formie pisemnej
  • W przypadku skorzystania przez abonenta z uprawnienia do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy w formie dokumentowej niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 1 dnia roboczego) zawiadomimy o otrzymaniu zawiadomienia, a w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia, potwierdzimy przyjęcie oświadczenia o wypowiedzeniu wskazując m.in. dzień rozwiązania umowy
  • Jeśli będzie zbliżał się termin, do którego została zawarta umowa na czas określony oraz termin, w którym umowa może ulec przekształceniu w umowę na czas nieokreślony, poinformujemy Cię o tym wcześniej, tak abyś mógł podjąć świadomą decyzję o dalszej współpracy z Nami
  • Jeśli zawarłeś z Nami umowę na czas określony i ulegnie ona automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, będziesz mógł po tym czasie wypowiedzieć umowę za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Nie będziemy mogli wtedy dochodzić odszkodowania na okoliczność jej jednostronnego rozwiązania przez abonenta.
  • Jeśli będziesz chciał zmienić dostawcę usług dostępu do Internetu i przejść do nas, zrobisz to u nas wypełniając wniosek w specjalnie dedykowanym do tego kanale sprzedażowym. Możesz we wniosku zażądać zachowania ciągłości usług - wtedy na aktywację usługi będziemy mieć 1 dzień roboczy od dnia zakończenia umowy z poprzednim operatorem
  • Raz do roku będziemy informować Cię o naszych najkorzystniejszych ofertach! (chyba że nie wyrazisz na to zgody)
  • Jeśli korzystasz z usług telefonicznych w naszej firmie, twoje prawo do przeniesienia numeru do innej sieci będzie trwało 1 miesiąc od daty rozwiązania umowy. Możesz zrzec się prawa do przeniesienia numeru do innej sieci

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe postanowienia Umowy Abonenckiej, które uległy zmianie.
 
Jeśli nie akceptują Państwo propozycji wprowadzenia zmian mają Państwo prawo do rozwiązania zawartej umowy abonenckiej do dnia wejścia zmian w życie w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami. W razie wypowiedzenia umowy abonenckiej w taki sposób, że jej rozwiązanie nastąpi w czasie określonym na jaki została zawarta, Operatorowi będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulg udzielonych przy zawarciu umowy, o których mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo Telekomunikacyjne, bowiem zmiany w umowie wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa.
 

Zmiany w Umowie Abonenckiej o świadczenie Usług telekomunikacyjnych:
 
- zmienia się dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 i nadaje mu się następujące brzmienie: „Umowa Abonencka obowiązuje od dnia podpisania jej przez obie Strony i uchyla jednocześnie wcześniej zawarte umowy. Umowa Abonencka obowiązuje przez czas nieoznaczony, o ile postanowienia § 1 nie stanowią odmiennie. W przypadku zawarcia Umowy na warunkach promocyjnych, § 1 określa minimalny okres wymagany do skorzystania z warunków promocyjnych. W przypadku zawarcia Umowy na czas oznaczony, po upływie tego czasu, ulega ona automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony.”
 
- dodaje się ust. 2 po ust. 1 w § 4 i nadaje mu się następujące brzmienie: „Dostawca Usług informuje Abonenta na trwałym nośniku:
a)  w formie PDF wysłany na adres e-mail wskazany w Umowie lub
b) na piśmie na adres korespondencyjny wskazany w Umowie, jeśli Abonent nie wskazał adresu e-mail w Umowie,
- o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania oraz najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta. Abonent może złożyć oświadczenie w formie:
a) e-mail na adres : bok@asta-net.pl
b) na piśmie na adres: ul. Podgórna 10, 64-920 Piła
-  o braku chęci przedłużenia umowy na czas nieokreślony najpóźniej przed terminem przekształcenia umowy na czas nieokreślony.
Z chwilą przedłużenia Umowy na czas nieokreślony Abonent zobowiązany będzie do uiszczania opłat abonamentowych zgodnie z Cennikiem Usług Telekomunikacyjnych obowiązującym w dniu przekształcenia umowy na czas nieokreślony, zgodnie z taryfą dla umów na czas nieokreślony.
Zmiana Cennika, w trakcie obowiązywania Umowy, rodzi skutki wskazane w Regulaminie.”
 
- dodaje się ust. 3 po ust. 2 w § 4 i nadaje mu się następujące brzmienie: „Dostawca może zapobiec przedłużeniu okresu obowiązywania Umowy na czas nieoznaczony, składając Abonentowi oświadczenie o rezygnacji z przedłużenia Umowy na czas nieoznaczony, które powinno zawierać dane Abonenta oraz: numer Umowy abonenckiej lub datę jej zawarcia. Oświadczenie dla swej skuteczności winno zostać doręczone Abonentowi najpóźniej na 1 (jeden) miesiąc kalendarzowy przed upływem okresu, na jaki Umowa Abonencka została zawarta. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Umowa Abonencka wygasa z ostatnim dniem okresu, na który została zawarta.”
 
- dodaje się ust. 4 po ust. 3 w § 4 i nadaje mu się następujące brzmienie: „W przypadku, gdy umowa zawarta na czas określony uległa automatycznemu przekształceniu, zgodnie z ust. 1 zd. 4 powyżej, w umowę na czas nieokreślony, Abonent ma prawo do wypowiedzenia umowy przekształconej, w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie trwania wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych Umową.”
 
- dodaje się ust. 1a po ust. 1 w § 11 i nadaje mu się następujące brzmienie: „Oświadczenie składane przez Abonenta o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy może zostać złożone 1) w formie pisemnej bądź 2) dokumentowej, w przypadku, gdy umowa o świadczenie usług została zawarta także w formie dokumentowej.”
 
- dodaje się ust. 1b po ust. 1a w § 11 i nadaje mu się następujące brzmienie: „Wypowiedzenie umowy w formie dokumentowej może zostać złożone w postaci:
a)  wiadomości mailowej na adres e-mail: bok@asta-net.pl
b) lub telefonicznie pod numerem: 67 350 90 00
 
- dodaje się ust. 1c po ust. 1b w § 11 i nadaje mu się następujące brzmienie: „W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia, o którym mowa w ust. 1a w formie dokumentowej, Dostawca Usług nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili jego otrzymania zawiadamia Abonenta o jego otrzymaniu poprzez:
a)  wysłanie wiadomości SMS-a – jeśli numer do kontaktu wskazany w Umowie jest numerem telefonii mobilnej lub
b) wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta – jeśli numer do kontaktu wskazany w Umowie jest numerem telefonii stacjonarnej,
W terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w formie dokumentowej, Dostawca Usług potwierdza na trwałym nośniku jego przyjęcie – w formie nośnika PDF przesłanego na e-mail wskazany w Umowie lub na piśmie na adres korespondencyjny wskazany w Umowie– jeśli Abonent nie wskazał adresu e-mail.”
 
Zmiany w pouczeniu o prawie odstąpienia od Umowy, stanowiącym integralną część Umowy:
 
- zmienia się ust. 3 w pkt I. i nadaje mu się następujące brzmienie: „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, może zostać złożone 1) w formie pisemnej bądź 2) dokumentowej, w przypadku gdy umowa o świadczenie usług została zawarta także w formie dokumentowej.”
 
- dodaje się ust. 3a po ust.3 w pkt I. i nadaje mu się następujące brzmienie: „Odstąpienie od umowy w formie pisemnej może zostać złożone poprzez dostarczenie oświadczenia na adres siedziby spółki: 64-920 Piła, ul. Podgórna 10, bądź adres głównej siedziby Biura Obsługi Klienta , Piła ul. Drygasa 29 lub jeżeli Abonent skorzysta z formy dokumentowej, może ono zostać złożone w postaci:
a)  wiadomości mailowej na adres e-mail: bok@asta-net.pl
b) lub telefonicznie pod numerem: 67 350 90 00
 
- dodaje się ust. 3b po ust. 3a w pkt I. i nadaje mu się następujące brzmienie: „W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 w formie dokumentowej Dostawca usług nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od chwili jego otrzymania zawiadamia Abonenta o jego otrzymaniu poprzez:
a)  wysłanie wiadomości SMS-a – jeśli numer do kontaktu wskazany w umowie jest numerem telefonii mobilnej lub
b) wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta – jeśli numer do kontaktu wskazany w umowie jest numerem telefonii stacjonarnej,
W terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie dokumentowej, Dostawca usług potwierdza na trwałym nośniku jego przyjęcie – w formie nośnika PDF przesłanego na e-mail wskazany w umowie lub na piśmie na adres korespondencyjny wskazany w umowie– jeśli Abonent nie wskazał adresu e-mail.”
 
- zmienia się ust. 4 w pkt I. i nadaje mu się następujące brzmienie:  „Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zostanie przez Państwa złożone w formie pisemnej, mogą Państwo skorzystać z przekazanego Państwu wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.”
 
Poniżej w załączeniu znajdą Państwo informacje o zmianach dotyczących umów zawartych przez klientów biznesowych.

Materiały do pobrania: