przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony
ASTA-NET

ZAWIADOMIENIE O ZMIANACH W TREŚCI REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ ASTA-NET S.A.

20.11.2019
Piła, dnia 20 listopada 2019 roku
 
 
ZAWIADOMIENIE O ZMIANACH W TREŚCI
REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ ASTA-NET S.A.
 
Szanowni Państwo, Abonenci korzystający z usług Asta-Net S.A.,
 
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1815), niniejszym informujemy, iż zmianie ulegną następujące postanowienia REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ ASTA-NET S.A. (dalej „Regulamin”).
 
Wprowadzone zmiany są związane z:
  1. wprowadzeniem uprawnienia dostawcy do uzależnienia zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych od zawarcia umowy o wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego, o której mowa w art. 57a ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
  2. zmianą formy doręczania abonentowi regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz cenników (doręczanie na papierze lub innym trwałym nośniku).
 
Poniżej przedstawiamy treść wprowadzonych zmian:
 
Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
przez Asta-Net S.A.
 
Rozdział 3 Umowa o świadczenie Usługi (Umowa Abonencka):
  • § 9 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
Dostawca doręcza Abonentowi mające zastosowanie do Umowy dokumenty: Regulamin, regulamin promocji oraz Cenniki, wraz z zawarciem Umowy Abonenckiej, a także na każde żądanie Abonenta - na papierze lub innym Trwałym nośniku wybranym przez Abonenta spośród oferowanych przez Dostawcę. w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta Umowa, a także na każde żądanie Abonenta, na piśmie, na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. Powyższe dokumenty Dostawca udostępnia także w Biurze Obsługi Klienta oraz w Serwisie internetowym Dostawcy.
  • w § 10 po ustępie 6 dodaje się ustęp 7 o następującym brzmieniu:
7. Dostawca może uzależnić zawarcie Umowy od zawarcia umowy o realizację przyłącza telekomunikacyjnego, o której mowa w art. 57a ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, o ile realizacja takiego przyłącza jest niezbędna do świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym zapewnienia przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej.
 
Podkreśleniem zaznaczono tekst wprowadzany, zaś skreśleniem tekst usuwany. Brak zaznaczeń ozncza brak zmian w dotychczasowych postanowieniach.
 
Zmiany powyższe wchodzą w życie w dniu 25 grudnia 2019 roku. W związku z wprowadzonymi zmianami w brzmieniu Umowy Abonenckiej i Regulaminu, stosownie do § 9 ust. 3 i 5 Umowy Abonenckiej, informujemy, iż są Państwo uprawnieni do wypowiedzenia umowy z ASTA-NET S.A. w przypadku niezaakceptowania wprowadzonych zmian. Wypowiedzenia należy dokonać najpóźniej do dnia wejścia w życie powyższych zmian.
 
W związku z faktem, iż wprowadzane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, wypowiedzenie umowy będzie wiązało się z obowiązkiem zwrotu udzielonych ulg na zasadach określonych Umową Abonencką, Regulaminem oraz wiążącymi Państwa Regulaminami promocji.

Materiały do pobrania: