przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony
ASTA-NET

ZAWIADOMIENIE O ZMIANACH W TREŚCI UMOWY ABONENCKIEJ ORAZ REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ ASTA-NET S.A.

30.04.2019
Piła, dnia 29 kwietnia 2019 roku
 
 
ZAWIADOMIENIE O ZMIANACH W TREŚCI UMOWY ABONENCKIEJ
ORAZ REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ ASTA-NET S.A.

 
Szanowni Państwo, Abonenci korzystający z usług ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile,
 
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), która to ustawa została ogłoszona w dniu 19 kwietnia 2019 r. i wejdzie w życie w dniu 4 maja 2019 r., niniejszym informujemy, iż zmianie ulegną następujące elementy komparycji UMOWY ABONENCKIEJ (dalej: Umowa) oraz postanowienia REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ ASTA-NET S.A. (dalej „Regulamin”).
 
Wprowadzone zmiany pozostają związane z:
  1. zakresem danych osobowych przetwarzanych wobec wyrażenia zgody przez abonenta na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgoda Abonenta)
  2. zakresem danych osobowych przetwarzanych wobec obowiązku wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przepis prawa)
  3. powiadomieniem Abonenta w przypadku zaistnienia prawdopodobieństwa, że naruszenie danych osobowych wywoła niekorzystne skutki dla danych osobowych lub prywatności Abonenta.
 
Poniżej przedstawiamy treść wprowadzonych zmian:
 
Umowa Abonencka
W komparycji umowy przy rubrykach z danymi dokumentu tożsamości (rodzaj/numer, seria) – dodaje się następujące brzmienie:
 

W komparycji umowy przy rubrykach z danymi numeru REGON – dodaje się następujące brzmienie:

 
Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
Przez Asta-Net S.A.
 
Rozdział 3 § 7 ust. 14 otrzymuje brzmienie:       
Dostawca przekazywać będzie Abonentowi informacje o zagrożeniach związanych z Usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych pisemnie lub pocztą elektroniczną, na adres wskazany przez Abonenta w Umowie Abonenckiej. Dostawca może również zapewnić przekazywanie takich informacji za pośrednictwem konta Abonenta, dostępnego za pośrednictwem Serwisu Internetowego Dostawcy. W szczególnych przypadkach, Dostawca może także przekazać te informacje telefonicznie lub krótką wiadomością tekstową, wysłaną na numer telefonu podany za zgodą Abonenta w Umowie Abonenckiej. W przypadku informacji dotyczących ogółu lub większej grupy Abonentów Dostawca może ponadto przekazać przedmiotową informację w formie komunikatu umieszczonego bezpośrednio w Serwisie Internetowym Dostawcy.
 
Rozdział 3 § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Przy zawieraniu Umowy Abonenckiej Abonent winien udostępnić lub i udokumentować swoje dane:
1) osoba fizyczna: imię (imiona); nazwisko (nazwiska); imiona rodziców, miejsce i data urodzenia, adres aktualnego miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, nr PESEL lub numer paszportu lub karty pobytu w przypadku obcokrajowca; posiadanie tytułu prawnego do Lokalu, w którym ma być zainstalowane Zakończenie Sieci: odpis z księgi wieczystej, umowa najmu, przydział lokalu, itp.; a dodatkowo za zgodą Abonenta inne dane np. numer ewidencji podatkowej NIP Abonenta, adres poczty elektronicznej, numer konta bankowego, numer karty płatniczej, czy numery telefonów kontaktowych;
2) osoba prawna, jednostka nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną i osoba fizyczna zawierająca Umowę Abonencką w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: nazwa firmy, aktualny i dokładny adres siedziby firmy oraz przedstawienie podstawowych dokumentów identyfikujących status prawny Abonenta, w szczególności: odpis z rejestru lub ewidencji oraz kopię zaświadczenia NIP oraz wydania numeru REGON; posiadanie tytułu prawnego do Lokalu, w którym ma być zainstalowane Zakończenie Sieci: odpis z księgi wieczystej, umowa najmu, przydział lokalu, itp.
 
Rozdział 11 § 32 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
Dostawca może przetwarzać, w tym udostępniać zebrane przez siebie dane dotyczące nazw, serii oraz numerów utraconych lub zastrzeżonych dokumentów potwierdzających tożsamość innemu przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, jeżeli czynności te dotyczą Usługi świadczonej użytkownikowi, albo są niezbędne do jej wykonania - zgodnie z art. 161 ustawy Prawo Telekomunikacyjne.
 
Rozdział 12 § 33 ust. 2 pkt 1) i 2) otrzymuje brzmienie:
W toku zawierania umów obowiązkowe jest podanie następujących danych:
1) nazwiska i imiona oraz miejsce i data urodzenia;
2) adresu świadczenia usługi i/lub adresu korespondencyjnego (jeżeli jest on inny niż adres świadczenia usługi), a także adresu poczty elektronicznej (jeżeli Abonent taki posiada)
 
Rozdział 12 § 33 ust. 2 dotychczasowe punkty 3) i 4) zastępuje się nowym punktem 3):
3) numeru ewidencyjnego PESEL, jeżeli Abonent go posiada, albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej - numer paszportu lub karty pobytu
 
Rozdział 12 § 33 ust. 2 dotychczasowemu punktowi 5) nadaje się numer 4)
 
Rozdział 12 § 33 ust. 2 ostatnie dwa zdania otrzymują brzmienie:
Abonent może również podać dane pełnomocników (osób upoważnionych), w szczególności w postaci: imienia, nazwiska, PESEL, numeru dokumentu tożsamości, danych adresowych i kontaktowych. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z wykonaniem Umowy Abonenckiej.
 
Rozdział 12 § 33 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Rodzaje danych, cele oraz podstawę prawną przetwarzania danych przez Administratora obrazuje następująca tabela:
Rodzaj danych Cel przetwarzania Podstawa prawna
Dane podane w Umowie Abonenckiej i innych oświadczeniach względem Administratora.
Dane pełnomocników Abonentów, zawarte w dokumentach pełnomocnictw.
Wykonanie umowy której Abonent jest stroną, lub podjęcie na żądanie Abonenta czynności
przed zawarciem umowy.
Administrator przetwarza dane w celu zawarcia Umowy Abonenckiej na prośbę Abonenta, świadczenia usługi, rozpatrywania reklamacji, wystawiania i doręczania dokumentów rozliczeniowych, dostarczania elektronicznego dostępu do konta klienta, dostarczania informacji związanych z usługami (płatności, zaległości w zapłacie, upływ okresu zamówionych usług), a także wykonania innych czynności związanych z wykonaniem Umowy Abonenckiej.
Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (Niezbędność dla
wykonania lub zawarcia umowy)
Dane podane w umowie i innych oświadczeniach względem Administratora
Dane o świadczonych na rzecz Abonenta usługach (w szczególności ilość i rodzaj usług, wysokość opłat, udostępniane treści, stan rozliczeń z Dostawcą)
Marketing, w tym marketing bezpośredni, produktów lub usług Administratora Administrator przetwarza dane w celu przygotowania i przedstawienia własnej oferty. Dochodzenie roszczeń Administratora wynikających z zawartych z Abonentem umów. Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (Prawnie uzasadniony interes)
Adres poczty elektronicznej, numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego (według
wyboru Abonenta)
Wysyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (e-maili i sms’ów reklamowych), wykonywanie połączeń telefonicznych celem przedstawienia promocyjnych lub spersonalizowanych ofert Art. 6 ust. 1 pkt a) RODO w zw. z art. 172 ust. 1 Pt oraz art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Zgoda Abonenta)
Dane transmisyjne, obejmujące dane o numerze użytkownika wywoływanego i wywołującego oraz rodzaj i czas połączenia Naliczanie opłat objętych umową oraz przeprowadzenie rozliczeń międzyoperatorskich. Art. 165 ust. 2 Pt
Nr telefonu, imiona i nazwisko, adres  miejscowość i ulicę, przy której którym znajduje się zakończenie sieci (sieć stacjonarna) lub adres, przy którym znajduje się miejsce zamieszkania (sieć ruchoma) Abonenta będącego osobą fizyczną, Umieszczenie danych w spisie abonentów i biurze numerów.
Przekazanie Prezesowi UKE danych Abonenta będącego osobą fizyczną w celu lokalizacji zakończenia sieci, z którego wykonano połączenia alarmowe.
Art. 169 ust. 3 Pt w zw. z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (Zgoda Abonenta)
Art. 78 ust. 2 pkt 1) Pt w zw. z art. 6 ust. 1 pkt
c) RODO (Przepis prawa)
Adres miejsca zamieszkania, adres korespondencyjny (jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania), PESEL, nazwa, seria i numeru dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo
Konfederacji Szwajcarskiej - numeru paszportu lub karty pobytu.
Przekazanie Prezesowi UKE danych Abonenta będącego konsumentem do systemu PLI CBD Art. 78 ust. 2 pkt 1) Pt w zw. z art. 6 ust. 1 pkt
c) RODO (Przepis prawa)
Numer abonenta, siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej, firma lub nazwę i formę organizacyjną tego abonenta, a w przypadku stacjonarnej publicznej sieci
telekomunikacyjnej - także nazwę miejscowości oraz ulicy, przy której znajduje się zakończenie sieci, udostępnione abonentowi
Przekazanie Prezesowi UKE danych Abonenta niebędącego konsumentem do systemu PLI
CBD
Art. 78 ust. 2 pkt 2) Pt w zw. z art. 6 ust. 1 pkt
c) RODO (Przepis prawa)
Zapisy telefonicznych rozmów sprzedażowych (głos) Wykazanie treści złożonych przez Abonenta oświadczeń w zakresie zmiany lub zawarcia umów za pomocą telefonu. Art. 56 ust. 6 Pt w zw. z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (Zgoda)
Dane zawarte w korespondencji elektronicznej Wykazanie treści oświadczeń złożonych przez Abonenta pocztą elektroniczną. Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (Prawnie uzasadniony interes)
Wszystkie opisane powyżej dane dotyczące Abonenta przetwarzane przez Administratora w systemach informatycznych. Wykonanie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa, zapewnienie zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług
przetwarzania; zapewnienie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
Art. 32 ust. 1 pkt b) i c) RODO
 
 
Rozdział 12 § 33 ust. 12 otrzymuje brzmienie:
Dostawca będzie niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni od stwierdzenia naruszenia) przekazywał Abonentowi będącemu osobą fizyczną informację o naruszeniu jego danych osobowych, które mogło mieć niekorzystny wpływ na jego prawa. Postanowienia §7 ust. 14, w zakresie określającym sposoby przekazywania informacji, stosuje się odpowiednio, nadto zawiadomienie będzie zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 611/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie środków mających zastosowanie przy powiadamianiu o przypadkach naruszenia danych osobowych, na mocy dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady o prywatności i łączności elektronicznej. Zawiadomienie nie będzie wymagane w zakresie, w którym jeżeli Dostawca wykazał wdrożenie technologicznych środków ochrony, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 wskazanego wyżej rozporządzenia nr 611/2013 wdrożył przewidziane przepisami ustawy o ochronie danych osobowych odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony, które uniemożliwiają odczytanie danych przez osoby nieuprawnione oraz zastosował je zastosowanie tych środków do danych, których ochrona została naruszona.
 
 
Podkreśleniem zaznaczono tekst wprowadzany, zaś skreśleniem tekst usuwany. Brak zaznaczeń ozncza brak zmian w dotychczasowych postanowieniach (chyba, że zaznaczono iż jest to przepis dodawany lub zastępowany w całości nową treścią).
 
Zmiany powyższe wchodzą w życie z dniem 4 maja 2019 roku. W związku z wprowadzonymi zmianami w brzmieniu Regulaminu stosownie do § 31 ust. 6 Regulaminu, informujemy, iż są Państwo uprawnieni do wypowiedzenia umowy z ASTA-NET S.A. w przypadku niezaakceptowania wprowadzonych zmian. Wypowiedzenia należy dokonać najpóźniej do dnia wejścia w życie zmian tj. do dnia 4 maja 2019 r.
 
 
W związku z faktem, iż wprowadzane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, wypowiedzenie umowy będzie wiązało się z obowiązkiem zwrotu udzielonych ulg na zasadach określonych Umową abonencką, Regulaminem oraz wiążącymi Państwa Regulaminami promocji.