przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony
ASTA-NET

Zmiany w Regulaminie

31.01.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE O ZMIANACH W TREŚCI
REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ ASTA-NET S.A.
 
Szanowni Państwo, Abonenci korzystający z usług Asta-Net S.A.,
 
w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych (Dz.U.2018.2324 z dnia 2018.12.12) oraz jednocześnie utratą mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz.U.2010.249.1670 z dnia 2010.12.28) niniejszym informujemy, iż zmianie ulegną następujące postanowienia REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ ASTA-NET S.A. (dalej „Regulamin”).
 
Wprowadzone zmiany pozostają związane z:
  1. Zmianą przydzielonego numeru na wniosek Abonenta;
  2. przenoszeniem numerów telefonicznych do innej lokalizacji (w ramach sieci jednego dostawcy);
  3. przenoszenia numerów telefonicznych do innego dostawcy
 
Poniżej przedstawiamy treść wprowadzonych zmian:
 
 
Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
Przez Asta-Net S.A.
 
Rozdział 5 § 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie:       
Abonent może żądać zmiany przydzielonego numeru jeżeli wykaże, że korzystanie z przydzielonego numeru jest uciążliwe, przy czym w przypadku w którym uciążliwość wynika z przyczyn leżących po stronie Abonenta Dostawca uprawniony będzie do pobrania opłaty za zmianę przydzielonego numeru, wskazanej w Cenniku. Przy zmianie przydzielonego numeru z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzednim Dostawca zachowuje warunki i tryb wskazane w odpowiednim rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 73 Ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 
Rozdział 5 § 20 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
Zawierając Umowę Abonencką z przeniesieniem do Dostawcy numeru telefonicznego, w związku ze zmianą dostawcy publicznej usługi telefonicznej, Dostawca zachowuje warunki i tryb wskazaney w odpowiednim rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 73 Ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 
Rozdział 5 § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Abonent Usługi telefonii stacjonarnej w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania działalności, zwanych dalej "lokalizacją", może wystąpić występuje z wnioskiem do Dostawcy w formie pisemnej do Dostawcy, a w przypadku udostępnienia przez Dostawcę takiej możliwości także w inny sposób  w formie elektronicznej lub dokumentowej, o przeniesienie przydzielonego numeru do nowej lokalizacji w ramach istniejącej sieci publicznej telefonii stacjonarnej Dostawcy.
 
Rozdział 5 § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Wniosek Abonenta podlega rozpatrzeniu i zrealizowaniu realizacji (tzn. przeniesieniu przydzielonego numeru do nowej lokalizacji i jego uruchomieniu) w terminie 21 dni od dnia jego złożenia, z zastrzeżeniem ust. 4-8 poniżej.
 
Rozdział 5 § 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Przed uruchomieniem przydzielonego numeru w nowej lokalizacji Dostawca zawiadamia w formie pisemnej Abonenta o przeniesieniu przydzielonego numeru do nowej lokalizacji i o terminie jego uruchomienia. Zawiadomienie powinno być doręczone doręcza się Abonentowi w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 
Rozdział 5 § 21 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
Odmowa przeniesienia przydzielonego numeru do nowej lokalizacji może być udzielona abonentowi stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wyłącznie w przypadku:
  1. braku możliwości technicznych, stwierdzonego właściwą decyzją Prezesa UKE zawieszająca uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru do innej lokalizacji
  2. gdy nowa lokalizacja Abonenta znajduje się poza obszarem Sieci Dostawcy lub w strefie numeracyjnej innej niż Lokal.
 
W Rozdziale 5 § 21 dodaje się po ust. 5 nowe ust. 6-10 o następującej treści:
6. Jeżeli w dniu złożenia wniosku toczy się albo w okresie 21 dni od dnia złożenia wniosku zostało wszczęte postępowanie w celu wydania decyzji Prezesa UKE w sprawie zawieszenia uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru do innej lokalizacji, Dostawca niezwłocznie zawiadamia Abonenta o powyższej okoliczności.
 
7. Po otrzymaniu decyzji Prezesa UKE w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 6, Dostawca zawiadamia Abonenta, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej decyzji, o odmowie przeniesienia przydzielonego numeru wraz z podaniem uzasadnienia. Zawiadomienie o odmowie powinno określać wynikający z decyzji Prezesa UKE termin realizacji uprawnienia abonenta do przeniesienia przydzielonego numeru.
 
8. Jeżeli Prezes UKE w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 6, wyda decyzję odmawiającą zawieszenia uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru do innej lokalizacji, wniosek zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od dnia doręczenia Dostawcy tej decyzji. Dostawca zawiadamia Abonenta w tym terminie o nowym przydzielonym numerze i o terminie jego uruchomienia.
 
9. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 3-4 oraz w ust. 6-8, Dostawca doręcza na Trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej został złożony wniosek. Na żądanie Abonenta wyrażone w momencie złożenia wniosku, Dostawca doręcza zawiadomienie na piśmie na wskazany przez Abonenta adres korespondencyjny lub drogą elektroniczna a na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość, o ile Dostawca umożliwia korzystanie z tego środka.
 
10. Żądanie Abonenta, o którym mowa w ustępie powyżej, określa jednolity sposób doręczania wszystkich zawiadomień, o których mowa w ust. 3-4 oraz w ust. 6-8.
 
W Rozdziale 5 § 21 dotychczasowe ust. 6-10 otrzymują nową następującą numerację oraz następujące brzmienie:
611. W przypadku Usług innych niż Usługa telefonii stacjonarnej, w przypadku zmiany Lokalu, w którym mają być świadczone te Usługi, jeżeli nowy Lokal nie znajduje się w obrębie właściwej Sieci lub nie występują w nim warunki techniczne niezbędne do świadczenia Usługi innej niż Usługa telefonii stacjonarnej, Dostawca może odmówić przeniesienia numeru tej Usługi.
712. Abonent może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy Abonenckiej na inną osobę posiadającą tytuł prawny do Lokalu, jeśli Dostawca wyrazi na to pisemną zgodę, pod warunkiem uiszczenia opłaty wskazanej w Cenniku.
813. W przypadku utraty przez Abonenta prawa do Lokalu, w którym świadczona jest Usługa, Abonent może złożyć wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz nabywcy praw do Lokalu.
914. Dostawca zastrzega sobie prawo nie wyrażenia zgody na przejęcie praw i obowiązków przez nabywcę praw do Lokalu w przypadkach opisanych w Regulaminie, znajdujących zastosowanie przy zawieraniu Umowy Abonenckiej, w szczególności może uzależnić udzielenie zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy Abonenckiej od wykonania przez Abonenta wszystkich wymagalnych zobowiązań wobec Dostawcy.
1015. W przypadku utraty przez Abonenta prawa do Lokalu, w którym świadczona jest Usługa, w wyniku której nie nastąpi przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy Abonenckiej, Umowa ta winna zostać rozwiązana przez Abonenta zgodnie z postanowieniami §28 ust. 1 Regulaminu. Jeżeli Abonent, pomimo utraty praw do Lokalu nie rozwiąże Umowy, jak również nie nastąpi przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy, wówczas jest odpowiedzialny za płatności za Usługi świadczone po utracie praw do Lokalu, bez względu na podmiot korzystający z tych Usług.
 
Podkreśleniem zaznaczono tekst wprowadzany, zaś skreśleniem tekst usuwany. Brak zaznaczeń ozncza brak zmian w dotychczasowych postanowieniach (chyba, że zaznaczono iż jest to przepis dodawany lub zastępowany w całości nową treścią).
 
Zmiany powyższe wchodzą w życie w terminie miesiąca od dnia podania do publicznej wiadomości poprzez publikację w swoim Serwisie Internetowym przez ASTA-NET S.A. informacji o powyższych zmianach. W związku z wprowadzonymi zmianami w brzmieniu Regulaminu stosownie do § 31 ust. 6 Regulaminu, informujemy, iż są Państwo uprawnieni do wypowiedzenia umowy z ASTA-NET S.A. w przypadku niezaakceptowania wprowadzonych zmian. Wypowiedzenia należy dokonać najpóźniej do dnia wejścia w życie zmian tj. do dnia 1 marca 2019 r.
 
 
W związku z faktem, iż wprowadzane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, wypowiedzenie umowy będzie wiązało się z obowiązkiem zwrotu udzielonych ulg na zasadach określonych Umową abonencką, Regulaminem oraz wiążącymi Państwa Regulaminami promocji.