przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony
ASTA-NET

ZAWIADOMIENIE O ZMIANACH W TREŚCI REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ ASTA-NET S.A.

11.11.2018
Piła, dnia 12 listopada 2018 r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE O ZMIANACH W TREŚCI
REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ ASTA-NET S.A.
 
Szanowni Państwo, Abonenci korzystający z usług Asta-Net S.A.,
 
w związku ze zmianą ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne, przez ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018 poz. 1118), niniejszym informujemy, iż zmianie ulegną następujące postanowienia REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ ASTA-NET S.A. (dalej „Regulamin”) oraz łączącej nas Umowy abonenckiej.
 
Wprowadzone zmiany pozostają związane z:
  1. formą zawierania umów i dokonywania w nich zmian (zamawiania nowych usług, zmieniania pakietów) oraz sposobu potwierdzamy przez nas tego rodzaju zmian;
  2. zasadami odstępowania od umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przez klientów biznesowych (zasady dotyczące konsumentów nie ulegają zmianie);
  3. zasadami korzystania z usług o podwyższonej opłacie;
  4. nowym uprawnieniem do przetwarzania Państwa adresu e-mail bez dodatkowej zgody, jeżeli przetwarzanie to odbywa się w związku ze śwadczonymi usługami telekomunikacyjnymi.
 
Poniżej przedstawiamy treść wprowadzonych zmian:
 
Umowa abonencka
 
§4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy wymaga formy pisemnej. Oświadczenie Dostawcy o rozwiązaniu Umowy abonenckiej dokonywane jest na piśmie i przesyłane Abonentowi listem poleconym na adres Abonenta. Szczegółowe postanowienia [i dalej bez zmian]
 
§9 ust. 2 otrzymuje brzmienie (zastąpione w całości):
Dostawca może także umożliwić Abonentowi zmianę zakresu świadczonych Usług poprzez złożenie oświadczeń w formie elektronicznej lub dokumentowej, w tym za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w szczególności za pośrednictwem telefonu, poczty e-mail lub Serwisu internetowego Dostawcy. Możliwość opisana w zdaniu pierwszym dotyczy w szczególności zamówienia oraz rezygnacji z Usług dodatkowych oraz zmiany pakietu, w którym świadczone są Usługi.
 
§9 ust. 3 otrzymuje brzmienie (zastąpione w całości):
W przypadku, gdy zmiana Umowy dokonywana jest poprzez oświadczenia woli (w tym oświadczenia o zawarciu lub zmianie umowy) składane w formie dokumentowej, dostawca usług utrwala i dostarcza abonentowi treść zaproponowanych i uzgodnionych warunków umowy oraz oświadczenie abonenta o związaniu się tymi warunkami na Trwałym nośniku
 
§9 ust. 4 zostaje uchylony
 
§9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
 [bez zmian] odpowiednich Regulaminiach promocji. Niezależnie od postanowień ust. 1-5, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy [bez zmian]
 
§11 ust. 3 otrzymuje brzmienie (zastąpione w całości):
Dostawca doręcza Abonentowi treść każdej proponowanej zmiany Cennika lub warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie, na Trwałym nośniku, w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została Umowa, chyba że Abonent złożył jedno z żądań opisanych w ust. 4 poniżej. Dostawca podaje do publicznej wiadomości za pośrednictwem Serwisu internetowego Dostawcy, treść każdej proponowanej zmiany Cennika lub warunków Umowy określonych w Regulaminie. Powiadomienie oraz podanie do publicznej wiadomości winno być dokonane z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem zmian. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Informacje, o których mowa w art. 61a ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo telekomunikacyjne, Dostawca poda do wiadomości publicznej, zgodnie z postanowieniami art. 61a ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 
§11 ust. 4 otrzymuje brzmienie (zastąpione w całości):
Na żądanie Abonenta, który udostępnił adres poczty elektronicznej lub adres elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość (jeżeli Dostawca dopuszcza korzystanie z takiego środka), Dostawca dostarcza treść każdej proponowanej zmiany Cennika lub warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie, drogą elektroniczną na adres wskazany przez Abonenta. W przypadku Abonentów będących stroną umowy zawartej w formie elektronicznej lub dokumentowej, Dostawca dostarcza, na żądanie tych Abonentów, treść każdej proponowanej zmiany Cennika lub warunków umowy, w tym określonych w Regulaminie na piśmie na wskazany adres korespondencyjny.
 
W §11 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
Uregulowań ust. 6 nie stosuje się w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w tym również usunięcia niedozwolonych postanowień umownych lub gdy zmiana wynika z decyzji Prezes UKE, o której mowa w art. 63 ust. 2a Prawa telekomunikacyjnego.
 
§11 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
W przypadku, gdy proponowana zmiana Cennika lub warunków Umowy określonych w Regulaminie wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE, Dostawca podaje do publicznej wiadomości poprzez publikację w swoim Serwisie internetowym treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jeżeli Abonent nie akceptuje zmiany Cennika lub warunków Umowy określonych w Regulaminie, wówczas ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmian. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno zostać złożone nie później niż do dnia wejścia w życie tych zmian.
 
 
Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
Przez Asta-Net S.A.
 
§2 pkt 23 Otrzymuje brzmienie: 
Umowa Abonencka - Umowa o świadczenie Usługi, zawarta w formie pisemnej lub formie elektronicznej za pomocą formularza udostępnionego w Serwisie Internetowym Dostawcy, a w przypadku udostępnienia przez Dostawcę takiej możliwości także w inny sposób  w formie elektronicznej lub dokumentowej, zawierająca zgodne oświadczenie Abonenta i Dostawcy w przedmiocie świadczenia i korzystania z Usługi;
 
W §2 dodano pkt 34 o treści:
Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Abonentowi lub Dostawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; w szczególności papier, pamięć, USB, płyty CD-ROM, DVD, karty pamięci, dyski twarde komputerów, sms lub poczta elektroniczna;
 
§7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Umowa Abonencka zostaje zawarta w formie pisemnej po spełnieniu przez Zamawiającego warunków określonych w Regulaminie oraz stwierdzenia przez Dostawcę istnienia możliwości technicznych świadczenia Usługi, w tym w szczególności na podstawie Zamówienia złożonego przez Zamawiającego. Dostawca może dodatkowo zapewnić możliwość zawarcia Umowy Abonenckiej w formie elektronicznej, za pomocą formularza udostępnionego w Serwisie Internetowym Dostawcy w formie elektronicznej, lub dokumentowej. Zapisy niniejszego ust. stosuje się odpowiednio w przypadku rozszerzenia zakresu Umowy Abonenckiej o Usługę kolejnego rodzaju.
 
§7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Wskutek zawarcia Umowy Abonenckiej, Dostawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi zgodnie z Regulaminem, Regulaminem promocji, Umową Abonencką i Cennikiem, a Abonent zobowiązuje się do przestrzegania Umowy Abonenckiej, Regulaminu promocji i Regulaminu oraz do terminowego uiszczania opłat określonych w Cenniku. Regulamin i Cenniki doręcza Dostawca Abonentowi przy zawarciu Umowy Abonenckiej, na Trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została umowa oraz na każde żądanie Abonenta, na piśmie, na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez Aabonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość, a także udostępnia w Biurze Obsługi Klienta oraz w Serwisie internetowym Dostawcy.
 
W §7 dodaje się ust. 17 i 18 o następującej treści:
17. O ile Regulamin, Umowa, Cennik, Regulamin promocji lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie oświadczenia mogą być składane w formie pisemnej, elektronicznej (w rozumieniu art. 78[1] KC) lub w formie dokumentowej (w rozumieniu art. 77[2] KC). W przypadku oświadczeń składanych za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu Abonent zobowiązany jest do korzystania z adresu (numeru telefonu) podanego Dostawcy przy zawarciu Umowy (z uwzględnieniem dokonanych przez Abonenta późniejszych zmian).
 
18. W przypadku, gdy oświadczenia woli (w tym oświadczenia o zawarciu lub zmianie umowy) składane są w formie dokumentowej, dostawca usług utrwala i dostarcza abonentowi treść zaproponowanych i uzgodnionych warunków umowy oraz oświadczenie abonenta o związaniu się tymi warunkami na Trwałym nośniku.
 
§10 ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
osoba fizyczna: imię (imiona); nazwisko (nazwiska); imiona rodziców, miejsce i data urodzenia, adres aktualnego miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, nr PESEL lub numer paszportu lub karty pobytu w przypadku obcokrajowca; posiadanie tytułu prawnego do Lokalu, w którym ma być zainstalowane Zakończenie Sieci: odpis z księgi wieczystej, umowa najmu, przydział lokalu, itp.; a dodatkowo za zgodą Abonenta inne dane np. numer ewidencji podatkowej NIP Abonenta, numer konta bankowego, numer karty płatniczej, adres poczty elektronicznej oraz czy numery telefonów kontaktowych;
 
W §15 dodaje się ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
Dokument Księgowy zawiera również informacje o numerze wykorzystywanym do świadczenia usługi o podwyższonej opłacie, z której Abonent skorzystał, oraz informację o stronie podmiotowej BIP UKE, na której jest zamieszczony rejestr, o którym mowa w art. 65 ust. 2 Ustawy oraz informację o możliwości złożenia żądania, o którym mowa w art. 64a Ustawy (żądania blokowania połączeń wychodzących lub przychodzących dotyczących usług o podwyższonej opłacie oraz żądania ustalenia progu kwotowego korzystania z takich usług).
 
W związku z dodaniem ust. 2 przesunięciu ulega dotychczasowa numeracja dalszych ustępów.
 
§18 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
Zmiana oferty programowej nie wymaga odrębnej zgody Abonenta. Abonent uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy, niż do dnia wejścia tych zmian w życie. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Abonenckiej wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 
§20 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
Dostawca zapewnia Abonentowi możliwość bezpłatnego określenia progu kwotowego, dla usług o podwyższonej opłacie, dla każdego okresu rozliczeniowego, po przekroczeniu w momencie osiągnięcia którego Dostawca będzie obowiązany do natychmiastowego poinformowania Abonenta o fakcie jego przekroczenia osiągnięcia ustalonego progu kwotowego oraz zablokowania na żądanie Abonenta możliwości wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów, chyba że nie będą powodowały obowiązku zapłaty po stronie Abonenta. Progi kwotowe w tym zakresie określa Umowa Abonencka.
 
§20 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
Dostawca zapewnia na żądanie Abonenta możliwość nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie oraz połączeń przychodzących z takich numerów, chyba że takie numery nie będą powodowały obowiązku zapłaty po stronie Abonenta. możliwość:
a) nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie lub połączeń przychodzących z takich numerów,
b) nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery poszczególnych rodzajów usług o podwyższonej opłacie lub połączeń przychodzących z takich numerów,
c) określenia maksymalnej ceny za jednostkę rozliczeniową usługi albo ceny za połączenie, w przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie, i nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie, których cena przekracza cenę maksymalną określoną przez abonenta w żądaniu, lub połączeń przychodzących z takich numerów.
c)        określenia maksymalnej ceny za jednostkę rozliczeniową usługi albo ceny za połączenie, w przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie, i nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie, których cena przekracza cenę maksymalną określoną przez abonenta w żądaniu, lub połączeń przychodzących z takich numerów.
 
W § 20 dodaje się ust. 10 – 13 o treści:
10. Dostawca zapewnia Abonentowi możliwość bezpłatnego określenia w Umowie progu kwotowego dla usług o podwyższonej opłacie, dla każdego Okresu rozliczeniowego, w momencie osiągnięcia którego Dostawca jest obowiązany do:
a) natychmiastowego poinformowania Abonenta o fakcie osiągnięcia progu kwotowego,
b) zablokowania możliwości wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów,
- chyba że nie będą powodowały obowiązku zapłaty po stronie Abonenta.
 
11. Obowiązek opisany w ust. 10 pkt a) powyżej uważa się za wykonany, jeżeli Dostawca wykona co najmniej trzy próby połączenia z Abonentem w ciągu 24 godzin od osiągnięcia progu kwotowego.
 
12. W przypadku gdy Abonent nie określił progu kwotowego, o którym mowa w ust. 10 powyżej, próg ten wynosi 35 złotych dla każdego Okresu rozliczeniowego.
 
13. Po osiągnięciu progu kwotowego, o którym mowa w ust. 10 lub 12 powyżej, wykonywanie połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbieranie połączeń z takich numerów w danym Okresie rozliczeniowym, oprócz połączeń, które nie powodują obowiązku zapłaty po stronie Abonenta, jest możliwe wyłącznie po określeniu przez Abonenta wyższego progu kwotowego do wysokości tego wyższego progu.
 
Podkreśleniem zaznaczono tekst wprowadzany, zaś skreśleniem tekst usuwany. Brak zaznaczeń ozncza brak zmian w dotychczasowych postanowieniach (chyba, że zaznaczono iż jest to przepis dodawany lub zastępowany w całości nową treścią).
 
Zmiany powyższe wchodzą w życie w terminie miesiąca od dnia podania do publicznej wiadomości przez ASTA-NET S.A. informacji o powyższych zmianach. W związku z wprowadzonymi zmianami w brzmieniu Regulaminu stosownie do § 31 ust. 6 Regulaminu, informujemy, iż są Państwo uprawnieni do wypowiedzenia umowy z ASTA-NET S.A. w przypadku niezaakceptowania wprowadzonych zmian. Wypowiedzenia należy dokonać najpóźniej do dnia wejścia w życie zmian tj. do dnia 12 grudnia 2018 r. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 
W związku z faktem, iż wprowadzane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, wypowiedzenie umowy będzie wiązało się z obowiązkiem zwrotu udzielonych ulg na zasadach określonych Umową abonencką, Regulaminem oraz wiążącymi Państwa Regulaminami promocji.