przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony

Zawiadomienie o zmianach w zakresie serwisu HBO Max

07.06.2024

Szanowni Państwo,

Abonenci korzystający z Pakietu Premium HBO Film Max lub Usługi Dodatkowej HBO Max lub innych usług lub pakietów umożliwiających uzyskanie dostępu do Serwisu HBO Max, w związku ze zmianami wprowadzanymi od dnia 11 czerwca 2024 r. przez dostawcę Serwisu HBO Max (tj. HBO Europe s.r.o.), które są od nas niezależne i na które nie mamy wpływu, informujemy, że w powyższej dacie między innymi nazwa Serwisu HBO Max zmieni się na MAX (dalej jako „Serwis”) i dostęp do niego możliwy będzie za pośrednictwem strony www.max.com. Jednocześnie dostawca Serwisu wprowadzi w Serwisie trzy pakiety bazowe dostępu: Podstawowy, Standard i Premium. Nadal będą Państwo mogli korzystać z posiadanych dostępów do Serwisu i otrzymają Państwo dostęp do pakietu bazowego Standard. Nie zmieni się cena usługi i Państwa dane do logowania. Więcej szczegółowych informacji o powyższych oraz pozostałych zmianach w Serwisie znajdą Państwo na stronie internetowej dostawcy Serwisu.

Powyższe zmiany skutkują wprowadzeniem od dnia 11 czerwca 2024 r. dostosowania postanowień Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Asta-Net S.A. (dalej jako „Regulamin”) - zdanie pierwsze § 18a ust. 1 Regulaminu otrzymuje nowe brzmienie:

„W przypadku zawarcia przez Abonenta Umowy Abonenckiej obejmującej Pakiet Premium Telewizji HBO Film MAX lub Usługę Dodatkową MAX, Dostawca – w ramach tego Pakietu – świadczy Abonentowi usługę pozwalającą Abonentowi na uzyskanie dostępu do serwisu MAX zawierającego treści audiowizualne za pośrednictwem strony www.max.com (dalej ,,Serwis MAX”) w zakresie pakietu bazowego dostępu do Serwisu MAX „Standard" lub jego odpowiednika.”

Ponadto w pozostałych postanowieniach Regulaminu, Umowy Abonenckiej, regulaminów promocji oraz cenników nazwę „HBO Max” zastępuje się nazwą „MAX”, a adres strony internetowej „www.hbomax.com” adresem „www.max.com”.

Zmiany powyższe wchodzą w życie z dniem 11 czerwca 2024 roku. W związku z wprowadzonymi zmianami odnoszącymi się do Serwisu, informujemy, iż w przypadku niezaakceptowania wprowadzonych zmian, są Państwo uprawnieni do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej z ASTA-NET S.A. w zakresie Usługi Dodatkowej HBO Max lub Pakietu Premium HBO Film Max lub innych usług umożliwiających uzyskanie dostępu do Serwisu – bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenia należy dokonać najpóźniej w terminie 30 dni od dnia dokonania (wejścia w życie) powyższej zmiany lub poinformowania o zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.

W razie wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w zakresie i trybie wskazanym powyżej, nie będzie nam przysługiwało roszczenie o zwrot ewentualnych ulg udzielonych Państwu przy zawarciu umowy, o których mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo Telekomunikacyjne.