przejdź do menu głównego przejdź do wyszukiwarki przejdź do treści strony

Zawiadomienie o zmianach w treści Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez ASTA-NET S.A.

29.04.2024
Szanowni Państwo, Abonenci korzystający z usług ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile,

w związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2024 r. części przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, niniejszym informujemy, iż zmianie ulegną postanowienia REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ ASTA-NET S.A.
Zmiany obejmują wprowadzenie postanowień dotyczących zasad weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przed wydaniem nowej Karty SIM/USIM w miejsce dotychczasowej (przed jej wymianą, wydaniem kopii, wtórnika) i są związane z wprowadzeniem rozwiązań mających na celu ograniczanie skutków kradzieży tożsamości.
 
Poniżej przedstawiamy treść zmian wprowadzonych w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez ASTA-NET S.A.:
 
W § 21, po ustępie 18, dodaje się nowe ust. 18a-18c w brzmieniu:
„18a. Przed wydaniem nowej Karty SIM/USIM w miejsce dotychczasowej (przed jej wymianą, wydaniem kopii, wtórnika), Dostawca dokonuje, w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami prawa, weryfikacji w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL, o którym mowa w art. 23a ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (dalej jako „Rejestr”), czy numer PESEL podany przez Abonenta/Użytkownika będącego osobą fizyczną, o ile Abonent/Użytkownik go podał, jest zastrzeżony.
18b. Dostawca odmawia wydania nowej Karty SIM/USIM w miejsce dotychczasowej (jej wymiany, wydania kopii, wtórnika), jeżeli w chwili weryfikacji podany numer PESEL Abonenta/Użytkownika jest zastrzeżony w Rejestrze albo w przypadku niedostępności systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Rejestr, o której mowa w art. 23c ust. 5 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
18c. W przypadku niedostępności systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Rejestr, innej niż wskazana w ust. 18b powyżej, trwającej dłużej niż 15 minut, Dostawca, po ponownej nieudanej próbie dokonania weryfikacji może:
1) odmówić wydania nowej Karty SIM/USIM w miejsce dotychczasowej (jej wymiany, wydania kopii, wtórnika), do czasu przywrócenia dostępności systemu albo
2) wydać nową Kartę SIM/USIM w miejsce dotychczasowej (wymienić ją, wydać kopię, wtórnik), z zachowaniem należytej staranności przy weryfikacji tożsamości Abonenta/Użytkownika i udokumentować dokonanie tej weryfikacji.”
 
W tabeli zawartej w § 34 ust. 3 dodaje się, po wierszu 16, wiersz 17 w brzmieniu:
Numer PESEL, numer i seria dowodu osobistego Realizacja obowiązku, o którym mowa w art. 60c ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne - weryfikacja numeru PESEL w Rejestrze Art. 60c ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne w zw. z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (Przepis prawa)
 
W § 34 ust. 8 dodaje się zdanie piąte w brzmieniu:
„W celu realizacji obowiązków Dostawcy, o których mowa w § 21 ust. 18a Regulaminu, i o ile jest to niezbędne dla realizacji tych obowiązków, Administrator może żądać podania przez Abonenta/Użytkownika dodatkowych danych, w tym numeru i serii dowodu osobistego, a Abonent/Użytkownik jest zobowiązany do podania Administratorowi powyższych danych.”
 
W pozostałym zakresie Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez ASTA-NET S.A. pozostaje bez zmian.
 
Zmiany powyższe wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2024 roku. W związku z wprowadzonymi zmianami, informujemy, iż są Państwo uprawnieni do wypowiedzenia umowy z ASTA-NET S.A. w przypadku niezaakceptowania wprowadzonych zmian. Wypowiedzenia należy dokonać najpóźniej do dnia wejścia w życie zmian tj. do dnia 1 czerwca 2024 r.

W związku z faktem, iż wprowadzane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, wypowiedzenie umowy będzie wiązało się z obowiązkiem zwrotu udzielonych ulg na zasadach określonych Umową Abonencką, Regulaminem oraz wiążącymi Państwa regulaminami promocji.
 

Materiały do pobrania: