ASTA-NET

PRĘDKOŚĆ I JAKOŚĆ INTERNETU

28.03.2017

Jak sprawdzić prędkość Internetu?
​Prędkość Internetu można sprawdzić przy pomocy tzw. Speed testów. Testy takie można wykonać on-line, a ich wynikiem będą dwie wartości: download czyli prędkość pobierania oraz upload czyli prędkość wysyłania.Oba parametry składają się na ofertę konkretnego pakietu Internetu. Pamiętać należy jednak, że faktyczna prędkość łącza internetowego uzależniona jest od wielu czynników, między innymi od ilości uruchomionych na komputerze programów, pory dnia, ilości osób korzystających z internetu oraz lokalizacji miejsca w sieci (serwera), z którym próbujesz się połączyć. Biorąc pod uwagę wymienione uwarunkowania, prędkość, jaką uzyskujemy na co dzień, może różnić się od wyniku uzyskanego w testerze Internetu. Tym samym należy pamiętać, że pomiar wykonany przy użyciu Speed testów przedstawia wartości poglądowe

Jakość usługi Internet
Między innymi regulacje prawa wspólnotowego służą gwarancji jakości usługi dostępu do Internetu.  Z tych względów zmianie uległ Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez ASTA-NET S.A. Zmiany wynikają z Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, a ich celem jest ochrona interesów Klientów  w zakresie dostarczania Internetu. Jeśli nie mieli Państwo jeszcze okazji do zapoznania się z opisanymi zmianami to zapraszamy tutaj.
      W   Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych  znajdują się informacje dotyczące usługi internetowej, między innymi   na temat: określenia  prędkości maksymalnej, minimalnej zakupionej usługi internetowej oraz prędkość zwykle dostępnej w ramach zakupionej usługi; środków zarządzania ruchem stosowanych przez dostawcę Internetu; sposobu zarządzania ruchem w sieci, którego celem jest zapewnienie najwyższej jakości usługi (np. uniknięcie awarii sieci, ochrona przed atakami hakerskimi); środków ochrony prawnej w przypadku niezadawalającej jakości usługi. 

Czym jest prędkość minimalna, deklarowana, maksymalna, zwykle dostępna?
Dostawca posługuje się następującymi oznaczeniami prędkości dostępu do Internetu:
– minimalna, którą Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Abonentowi w każdym momencie (za wyjątkiem przerw w świadczeniu Usługi), równa 50% prędkości maksymalnej,
– zwykle dostępna, której Abonent może oczekiwać na poziomie 75% prędkości maksymalnej przez 80% doby,
– deklarowana, którą Dostawca posługuje się w działalności marketingowej, Cennikach oraz Umowie Abonenckiej, równa prędkości maksymalnej,
– maksymalna, której Abonent może oczekiwać przynajmniej co pewien czas, wyznaczająca górna granicę prędkości osiągalnej w danym pakiecie taryfowym.

Poniżej tabela przedstawiająca wartości prędkości w Mb/s dostępne w ofercie Internetu ASTA-NET S.A.


Co zrobić gdy jakość usługi dostępu do Internetu nie jest satysfakcjonująca?
W przypadku stałych lub regularnie powtarzających się rozbieżności pomiędzy faktycznymi prędkościami internetu, a tymi deklarowanymi według Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, Abonentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trybie zgodnym z zapisami Regulaminu. Po wyczerpaniu tego trybu dalsze spory cywilnoprawne mogą być skierowane do Prezesa UKE, a następnie na drogę sądową. Dostawca Usług każdorazowo podejmuje decyzję wobec zgłoszonych roszczeń indywidualnie, w oparciu o stan faktyczny i prawny w ramach postępowania, którego tryb został określony szczegółowo w Regulaminie.